2 Γ Ε Λ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ

ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

  • •Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς•
  • •Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς•
  • •Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς•

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2015-16

•E-mail• •Εκτύπωση• •PDF•
•Αξιολόγηση Χρήστη•: / 1
•Χείριστο••Άριστο• 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Οι ?αθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του και παρα?ένουν ήσυχα στο προαύλιο ?έχρι να χτυπήσει το κουδούνι.

2. Πριν από την προσευχή κανείς ?αθητής δεν εισέρχεται στις τάξεις του σχολείου. Δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου ?ε ?οτοποδήλατα για λόγους ασφάλειας και τάξης.

3. Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, όλοι τηρούν κόσ?ια και αξιοπρεπή στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα στην ιερότητα της στιγ?ής σεβασ?ό.

4. Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ. ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΞΕΙ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ.

5. Μαθητής που προσέρχεται καθυστερη?ένος ?ετά την έναρξη του ?αθή?ατος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί ό?ως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το ?άθη?α κατά την κρίση του διδάσκοντος.

6. Οι ?αθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια ?όνο από το Διευθυντή ή το νό?ι?ο αναπληρωτή του, οι απουσίες τους ό?ως καταχωρούνται.

7. Κατά τη διάρκεια του ?αθή?ατος δεν επιτρέπεται η έξοδος των ?αθητών από την αίθουσα παρά ?όνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και ?ετά από άδεια του διδάσκοντος.

8. Οι θέσεις των ?αθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή του διδακτικού έτους από τους ίδιους τους ?αθητές σε συνεργασία ?ε τον υπεύθυνο καθηγητή του τ?ή?ατος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται για λόγους παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή.

9. Οι ?αθητές οφείλουν να φέρνουν ?αζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).

10. Όλοι, διδάσκοντες και διδασκό?ενοι, συ?βάλλουν στη διαδικασία της ?άθησης, για την ο?αλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές, που μπορεί να προσβάλουν τους συ??ετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συ?περιφορές, να επιπλήξει ή ακό?η και να αποβάλει από την αίθουσα όσους ?αθητές παρακωλύουν ?ε οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.

11. Σε περίπτωση που κάποιος ?αθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει κα?ιά αντίρρηση.

12. Ο ?αθητής που θεωρεί ότι άδικα τι?ωρήθηκε συζητά ?ε το διδάσκοντα (κατά τη διάρκεια του διαλεί??ατος) και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασ?ού και της αλληλοκατανόησης, να ερ?ηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο ?αθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τι?ωρίας, έχει το δικαίω?α να συζητήσει το προκύψαν πρόβλη?α ?ε τον υπεύθυνο καθηγητή του τ?ή?ατός του και ?ε τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.

13. Κατά τη διάρκεια του ?αθή?ατος οι ?αθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να ?ην παρενοχλούν ?ε τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν ?άθη?α.

14. Το κουδούνι για διάλει??α δεν ση?αίνει ά?εση διακοπή του ?αθή?ατος. Οι ?αθητές αποχωρούν από την αίθουσα ?ετά το πέρας της διαδικασίας.

15. Κατά τη διάρκεια των διαλει??άτων στις αίθουσες διδασκαλίας δεν παρα?ένει κανείς. Η παρα?ονή στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται ?όνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και ?ετά από άδεια του εφη?ερεύοντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης του Σχολείου. Σε περίπτωση βροχής οι ?αθητές παρα?ένουν στο χώρο των διαδρό?ων.

16. Λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν την απαγόρευση του ποδοσφαίρου, του ?πάσκετ και τού βόλεϊ κατά τα διαλεί??ατα.

17. Οι ?αθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα ( αουσιολόyου) τα εκτελούν ?ε ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι, που οφείλεται στην παρα?έλησή τους.

18. Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι ?αθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες, που ανατέθηκαν στους ?αθητές, ώστε να προετοι?άζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επό?ενη διδακτική ενότητα.

19. Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των ?αθητών από το προαύλιο του Σχολείου, κατά τη διάρκεια των ?αθη?άτων, χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή του νό?ι?ου αναπληρωτή του.

20. Το Σχολείο οφείλει να ενη?ερώνει τους κηδε?όνες των ?αθητών και για τη συ?περιφορά τους. Γι' αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί και για τη σοβαρότητα και συχνότητα των παραπτω?άτων τους.

21. Ο ?αθητής, που αποβάλλεται, επανέρχεται ?ετά τη λήξη της ποινής του στο Σχολείο ?ε το γονέα ή τον κηδεμόνα του.

22. Κάθε ζημιά θα επιβαρύνει τη μαθητική κοινότητα.

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδε?όνες των ?αθητών η είσοδος στο χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση ?αθητή ?ε τέτοια πρόσωπα στο χώρο του Σχολείου αποτελεί παράπτω?α και τι?ωρείται. Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, η συνάντηση αυτή πραγ?ατοποιείται στο χώρο του Γραφείου και ?ετά από άδεια της Διεύθυνσης.

2. Η ε?φάνιση - α?φίεση των ?αθητών ?έσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώ?ατος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση ό?ως αυτού του δικαιώ?ατος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η ?αθητική ιδιότητα, η «αντικει?ενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύ?φωνα ?ε αυτά, οι ?αθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητη?ένο στην ε?φάνιση (κό??ωση, ντύσι?ο, κοσ?ή?ατα κλπ.).

3. Δεν επιτρέπεται, για λόγους υγείας, η άσκοπη παρα?ονή των ?αθητών,σε χώρους ανθυγιεινούς.

4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ. ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ.

5. Διδάσκοντες και ?αθητές πρέπει να συναισθάνονται το χρέος τους, να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε λοιπόν φθορά εκτός από την τι?ωρία συνεπάγεται και την οικονο?ική επιβάρυνση του υπαίτιου για την αποκατάστασή της. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥ. Η ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

6. Δείγ?α ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί και η καθαριότητα και η ευταξία του χώρου. Χρέος λοιπόν όλων ?ας αποτελεί η συνεπής τήρηση των όρων καθαριότητας και γι΄ αυτούς τους λόγους την ευθύνη αναλα?βάνουν τα πεντα?ελή προεδρεία κάθε τ?ή?ατος και το δεκαπεντα?ελές προεδρείο του Σχολείου.

7. Τις σχέσεις ?εταξύ των ?αθητών και ?εταξύ ?αθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο αλληλοσεβασ?ός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο κοσ?ιότητας και ευγένειας. Όπως είναι εύλογο ?ια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσ?ούς και γενικότερα υβριστική και ανάρ?οστη συ?περιφορά.

8. Καλό είναι οι ?αθητές να ?η φέρουν ?αζί τους αντικεί?ενα ?εγάλης αξίας, καθώς το Σχολείο δεν ?πορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

9. Καθώς η συ?περιφορά αποτελεί δείγ?α αγωγής, οι ?αθητές πρέπει να έχουν ιδιαίτερη συναίσθηση ότι ?ε τη συ?περιφορά τους και εκτός Σχολείου, ιδιαίτερα στα ?έσα ?αζικής ?εταφοράς, εκπροσωπούν κατά κάποιον τρόπο και το Σχολείο τους, οπότε φέρουν και την ευθύνη για την αναβάθ?ιση του κύρους του Σχολείου.

10. Η εύρυθ?η λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκο?ένων, ?ε στόχο όχι ?όνο την επίλυση των προβλη?άτων.που προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής του.

11. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο·?αθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παρα?ονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και ?έσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικεί?ενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντι?ετωπίζεται ?ε τις προβλεπό?ενες σχολικές κυρώσεις.

Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Οι ?αθητές οφείλουν να συ??ετέχουν πρόθυ?α. στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενη?ερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις ?ε τρόπο που αρ?όζει στη ?αθητική ιδιότητα.

2. Οι ?αθητές που συ??ετέχουν σε περίπατο, ?ορφωτική επίσκεψη ή εκδρο?ή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από το νό?ο αυξη?ένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι ?αθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συ?περιφορά τους και κρίνονται αυστηρότατα.

3. Για κάθε εξωσχολική δη?όσια εκδήλωση ο?άδας ?αθητών Τ?ή?ατος ή Τάξης είναι απαραίτητη η. έγκριση του Διευθυντή του·Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση το Σχολείο δεν φέρει κα?ιά ευθύνη.

4. Επιση?αίνεται ότι η εγγραφή ?αθητή στο 2ο ΓΕ.Λ. Νίκαιας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισ?ού από το γονέα η κηδε?όνα του, διότι σε περίπτωση συνεχούς παραβίασης των όρων του από το ?αθητή, το Σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από την πειθαρχική του δικαιοδοσία, ?πορεί να ζητήσει από τον κηδε?όνα τη ?εταγραφή του ?αθητή σε άλλο σχολείο ή τη ?η επανεγγραφή του κατά το επό?ενο σχολικό έτος.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων

•Τελευταία Ενημέρωση στις ••Πέμπτη•, 16 •Ιούνιος• 2016 11:35••